خانه / تغذیه / اثر گیاه گلپر بر تجمع رگه های چربی در عروق کرونر خرگوش نر تغذیه شده با رژیم معمولی و کلسترول بالا

اثر گیاه گلپر بر تجمع رگه های چربی در عروق کرونر خرگوش نر تغذیه شده با رژیم معمولی و کلسترول بالا

دکتر زین العابدین بهدادی پور – پروین ملک جمشیدی –  دکتر غلامرضا دشتی –  دکتر ولی الله حاج هاشمی

پیشگفتار


از ابتدای تاریخ وحتی پیش از آن ، منبع اصلی درمان بیماران ، گیاهان دارویی بوده است. پیشرفت علم شیمی و ساخت داروهای شیمیایی در قرن اخیر ودوران معاصر، موجب شد برای مدتی پزشکان و بیماران ، از این منابع خدادادی طبیعی دور شوند وداروهای صناعی در بسیاری موارد جایگزین گیاهان شدند .
داروهای صناعی باتمام کارایی اثرات نامطلوب بسیاری بهمراه دارند ، در بعضی موارد آثار سوء وعوارض جانبی برخی از این داروها برای بیمار خطرناکتر از بیماری مورد درمان می باشد. باگسترش تحقیقات در مورد این اثرات تعداد زیادی از داروهای سنتزی بطور کلی از بازاردارویی خارج ودرمصرف بسیاری از آنها احتیاط زیاد توصیه شده است .


علاوه براین ایجاد حساسیت نسبت به بعضی ازاین داروها در نزد بیماران وهمچنین مقاوم شدن بسیاری از محرک های بیماریها در برابر داروهای سنتزی موجب گشته که بار دیگر نظر دانشمندان به داروهای طبیعی وگیاهی معطوف گردد. بطوری که امروزه ضمن گسترش روز افزون تحقیقات در زمینه داروهای گیاهی تجویز وکاربرد آنها روزبروز درکشورهای مختلف جهان روبه افزایش است(۲).


باتوجه به اینکه درحال حاضر مواد اولیه دارویی درایران ساخته نمی شود ودرصنعت داروسازی به طور ریشه ای نیازمند به این مواد می باشیم . استفاده از منابع گیاهان دارویی داخلی یکی از راههای کاهش این نیاز است، که از دیرزمانی در ایران وبه طور سنتی رواج داشته است(۳).


باتوجه به شرایط آب وهوایی مناسب وتنوع گیاهان دارویی درایران ودردست داشتن کتب طب سنتی ومنابع غنی برما لازم است که نگرشی تازه وکاملاً علمی به منابع عظیم گیاهان دارویی داشته ودر جهت کمک به توسعه منابع دارویی کشور اقدام به شناسایی مواد مؤثره وبررسی آثار فارماکولوژیک این گیاهان نمائیم.

مقدمه


آترواسکلروز و بیماری عروق کرونر از شایعترین علل مرگ و میر انسانها در جهان امروز است و از طرفی اثرات مفید گیاه گلپر (Heracleum persicum) در طب سنتی در ارگانهای مختلف بدن مشخص شده است. این مطالعه با هدف بررسی اثر گیاه گلپر بر تجمع رگه های چربی fatty streak در عروق کرونر و لیپیوپروتئین های خون در خرگوشهای نر تغذیه شده با رژیم معمولی و کلسترول بالا طراحی شده است.


مواد و روشها


۳۰ عدد خرگوش نر سفید تهیه، که پس از توزین و گرفتن نمونه خون جهت اندازه گیری سطح سرمی کلسترول، تری گلیسیرید، ldl, hdl, vlddl به پنج گروه مساوی تقسیم شدند و به مدت ۶ هفته تحت رژیم غذایی خاص قرارگرفتند:


۱- گروه اول (۵=n ) غذای معمولی (شاهد)
۲- گروه دوم (۵=n ) غذای پرکلسترول (حاوی ۲% کلسترول)
۳- گروه سوم (۵=n ) غذای پرکلسترول + عصاره گلپر به میزان mg/kg 250
4- گروه چهارم (۵=n ) غذای پرکلسترول + عصاره گلپر به میزان mg/kg 500
5- گروه پنجم (۵=n ) غذای پرکلسترول+ اسانس گلپر به میزان mg/kg 100
پس از توزین و گرفتن نمونه خون مجدد جهت اندازه گیری لیپیدهای خون، با تزریق ماده پنتوباریتال به میزان mg/kg 50 داخل وریدی بیهوش و قربانی شدند و قلب حیوانات تشریح و پس از تهیه لام و رنگ آمیزی H & E، وجود پلاک آترواسکلروزی توسط میکروسکوپ نوری در عروق کرونری قلب بررسی گردید.

نتایج


پس از ۶ هفته میزان سطح سرمی کلسترول، LDL، HDL، TG در گروههای بعد از تغذیه نسبت به قبل از تغذیه افزایش معنی داری نشان داد (p < 0.05) و همچنین در مقایسه بین گروه ۱ نسبت به گروه ۲، ۳، ۴، ۵ افزایش معنی داری را نشان داده و همچنین گروه ۲ نسبت به گروه ۳، ۴، ۵ افزایش معنی درای را نشان داده است (P < 0/05) در ارزیابی هیستوپاتولوژی لامهای شریانهای کرونری، میانگین اختلاف بین گروه ۲ نسبت به گروه ۳ از نظر آماری معنی دار بود. (P < 0.05)


بحث
در این تحقیق، سطح سرمی کلسترول، LDL، TG و HDL بعد از تجویز در گروه دو نسبت به گروه یک افزایش معنی داری را نشان داد (P < 0.000) و سطح سرمی کلسترول، LDL و TG در گروههای سوم و چهارم در مقایسه با گروه دوم اختلاف معنی داری نشان نداد. اثرات گلپر بر کاهش سطح سرمی لیپیدها مربوط به اثرات آن بر متابولیسم لیپیدهاست و نتایج حاصل از ارزیابی پاتولوژی لامها، حاکی از آن است که اسانس گلپر تشکیل رگه های چربی را کاهش می دهد همچنین میانگین سطح سرمی لیپوپروتئینهای خون در گروههای تغذیه شده با اسانس گلپر نسبت به گروههای دیگر کاهش معنی داری را نشان داد (p < 0.05).


نتیجه گیری
باتوجه به مطالب فوق، اسانس گلپر به عنوان آنتی اکسیدان در کاهش خطرات قلبی- عروقی و کاهش مقادیر کمی لیپوپروتیئنهای سرم نقش دارد.


کلید واژه ها

گیاه گلپر، کلسترول، تری گلیسیرید، HDL-LDL، بیماریهای قلبی عروقی.

مقاله اصلی را در اینجا ببینید

درباره ی داکتاپ

همچنین ببینید

رژیم مدیترانه ای

رژیم غذایی مدیترانه ای

استفاده از میوها و سبزی‌ها ، غذاهای دریایی و گوشت سفید قانون طلایی رژیم غذایی …