خانه / تغذیه / اساسنامه انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان

اساسنامه انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان

انجمن چیست و چکار می‌کند

 از آنجائیکه انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان به عنوان یک نهاد مردمی به تازگی تشکیل گردیده شاید لازم باشد که به روشهای مختلف در معرفی این انجمن تلاش کنیم . این حقیر به مدت ۳ سال به عنوان یکی از اعضای انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان اصفهان انتخاب شده ام . با توجه به اینکه این انجمن نوپاست بر اساس توصیه های وزیر محترم بازرگانی همجنین رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بنا شده سازمان صنعت معدن و تجارت در هر استان تا زمان استقلال کامل این انجمن در راستای اسکان . و ملزومات اداری همکاری لازم با این انجم را در دستور کار خود قرار دهد . اما دریغ از همکاری تا این زمان حتی از تحویل یک اتاق کوجک به این انجمن کوتاهی کرده و جالب است که در صورت جلسات و بصورت حضوری حامی این انجمن هستند . امید است دوستان با مطالعه اساس نامه انجمن پیشنهادهای خود را در راستای ر فع مشکلات مالی و اسکان انجمن ارائه نمایند. جالب است که در صورت وجود بودجه اولیه و راه اندازی نشریه استانی برای این انجمن به راحتی میتوان با مردم و تولید کنددگان ارتباط برقرار کرد و این حداقل کاری است که میتواان در راستای معرفی تولید کنندگان و توزیع کنندگان و ارائه دهندگان خدمان در استان و از طرفی انعکاس مشکلات و نظرات مصرف کنندگان داشته باشیم . این انجمن قبلا در کشورهای اروپائی تاسیس و جایگاه و مناسبی در بستر سازی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان دارد و تجربه انها نشان از اهمیت و تاثیر این انجمن میباشد.ییشنهادهای ارزنده دوستان را در همین صفحه یا در نشانیhrtoghiani@gmail.comمطالعه خواهم کرد

انجمن، تشکل غیر دولتی، غیر انتفاعی و غیر سیاسی است که با هدف حمایت از مصرف کنندگان و در چهارچوب قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان با مشارکت آحاد مردم تشکیل می شود و مطابق اساسنامه مصوب شورای عمومی موسس انجمن نسبت به پیگیری مطالبات مصرف کنندگان و سایر تکالیف قانونی متصوره را اقدام می نماید.

در این راستا است که دولتها به منظور استفاده از پتانسیل و نیروهای فکری کارآمد تلاش دارند با برنامه ریزی و سپردن کارهای اجرائی به انجمن ها نسبت به تقویت بعد حاکمیتی دولت و کاهش بعد اجرائی آن اقدام نمایند؛ این موفقیت برای کشور بوجود نمی­ آید مگر با استفاده صحیح از NGOهای هدایت شده و کارآمد.

اهداف انجمن

 انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان در چهارچوب قانون حمایت و اساسنامه و همچنین آیین نامه های اجرایی ،با هدف استیفاء حقوق مصرف کنندگان اهداف زیر را به عنوان الگوی رفتاری سرلوحه فعالیتهای حمایتی خود قرار خواهند داد :

۱) ایجاد بستر مناسب جهت اجرای سیاست‌ها، برنامه‌ها و مقررات مربوط به حقوق مصرف‌کنندگان

۲) اشاعه فرهنگ رعایت حقوق مصرف کنندگان و تثبیت و تعمیق آن در بین گروههای مختلف جامعه به ویژه تبیین وظایف و تکالیف کلیه عرضه کنندگان

۳) پیگیری در جهت استیفاء حقوق مصرف کنندگان

۴) شناسایی و جلوگیری از ایجاد هر گونه تبانی، انحصار و تحمیل شرایط از سوی عرضه کنندگان کالا و خدمات که سبب کاهش عرضه، پایین آمدن کیفیت یا افزایش قیمت گردد.

ارکان انجمن

بر اساس مفاد اساسنامه مصوب شورای عمومی موسس انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان ارکان انجمن ها در سه سطح ملی،استانی و شهرستانی به شرح زیر می باشد.

* سمت اعضای هیات مدیره براساساکثریتآراماخوذهتعیینشدهاست. درانجمنهاییکهدارای ۵ نفرعضوهیاتمدیرهمیباشندبهترتیبشامل ۱ نفررئیس انجمن( رئیس هیات مدیره )، ۱ نفر نایب رئیس اول، ۱ نفر نایب رئیس دوم، ۱ نفر خزانه دار و ۱ نفر منشی و در انجمن‌هایی که دارای ۷ نفر هیات مدیره می باشند به ترتیب شامل ۱ نفر رئیس انجمن(رئیس هیات مدیره )، ۱ نفر نایب رئیس اول، ۱ نفر نایب رئیس دوم، ۱ نفر خزانه دار، ۱ نفر منشی و ۲ نفر عضو هیات مدیره می باشد.

نحوه تشکیل انجمن

کلیه آحاد مردم با رعایت مواد مندرج در اساسنامه انجمن شهرستان به دفتر مجمع عمومی موسس انجمن  مراجعهونسبتبهثبتناموعضویتدرانجمناقدامنمایند.شرایط عمومی عضویت در انجمن عبارت است از داشتن ۱۸ سال سن و تابعیت و متعهد بودن به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران.انجمن‌های عمومی شهرستان از افراد داوطلب عضویت در هیات مدیره انجمن به شرط داشتن شرایط لازم مندرج در اساسنامه و پس از برگزاری انتخابات تعیین هیات مدیره تشکیل می شود و در سطح  شهرستانفعالیتمینماید.انجمن عمومی استان با گرد هم آمدن نمایندگان انجمن‌های شهرستان و تشکیل مجمع عمومی با برگزاری انتخابات تعیین هیات مدیره ،تشکیل می شوند و در سطح استان فعالیت می نماید.انجمن ملی با گرد هم آمدن نمایندگان انجمن‌های استانی و تشکیل مجمع عمومی با برگزاری انتخابات تعیین هیات مدیره ،تشکیل می شوند و در سطح ملی و کشوری فعالیت می نماید.هیات مدیره انجمن شهرستان می‌تواند از بین اعضای واجد شرایط خود اعضای انجمن تخصصی مورد نیاز انجمن را با برگزاری انتخاب تعیین و به عموم معرفی نمایند.انجمن‏های حمایت از حقوق مصرف‏کنندگان شهرستان و استان در سازمان بازرگانی استان‏ها و انجمن‏ ملی در وزارت بازرگانی(سازمان حمایت) به ثبت می‏رسند.هیات مدیره انجمن پس از دریافت پروانه فعالیت از وزارت بازرگانی موظف است ظرف مدت یک هفته نسبت به انتشار آگهی عمومی در روزنامه های کثیرالانتشار اقدام نماید.نحوه تشکیل انجمن تخصصی

با توجه به تخصصی شدن برخی از امور مرتبط با حقوق مصرف کنندگان و همچنین مزیت های نسبی کالاها و خدمات ارائه شده به مصرف کنندگان در استانهای مختلف، بر اساس نیاز و با توجه به موقعیت استانها انجمن های تخصصی در شهرستانهای تابعه هر استان تشکیل و فعال خواهند شد.

انجمن های تخصصی مطابق روشهایزیردرسطحشهرستانهاایجادمیشوند.

الف) بر اساس تقاضای اشخاص حقیقی به هیات مدیره انجمن شهرستان جهت تشکیل انجمن تخصصی

ب) بر اساس تشخیص ضرورت تشکیل انجمن تخصصی توسط هیات مدیره انجمن شهرستان

ج) بر اساس تشخیص سازمان حمایت

حقوق مصرف کننده

حقوق مصرف‌کننده، حقوقی است که کلیه عرضه‌کنندگان کالا و خدمات منفردا و متضامنا از حیث صحت،کمیت،کیفیت و سلامت کالا و خدمات عرضه شده مطابق با ضوابط و شرایط مندرج در قوانین و یا مندرجات قرارداد مربوطه یا عرف می‌بایست در مورد هر شخص حقیقی یا حقوقی که کالا یا خدمتی را خریداری می‌کنند در معاملات رعایت نمایند که مصادیق آن توسط سازمان حمایت تعیین خواهد شد.

با عنایت به این تعریف ،کلیه ارائه دهندگان کالاها و خدمات اعم از واحد های تولیدی ،توزیعی و خدماتی در مقابل مصرف کنندگان خود مسئولیت هایی داشته که به تناسب موقعیت شغلی بر اساس معیارهای تدوینی سازمان حمایت ملزم بوده در قبال مصرف کنندگان رعایت نمایند.

مجمع عمومی

با توجه به مفاد اساسنامه های مصوب مجمع عمومی در انجمن های استانی و ملی تشکیل می شود و انجمن شهرستانی فاقد مجمع عمومی بوده و براساس فراخوان هیات مدیره با توجه به تعداد اعضای حاضر در جلسه، نسبت به بررسی موضوع جلسه اقدام خواهد شد.

* اعضای مجمع عمومی انجمن استان متشکل است از نمایندگان انجمن‌های شهرستانی بوده که به شرح ذیل در مجمع عمومی استان حاضر خواهند شد:

الف) شهرستان هایی که جمعیت آنها تا سیصدهزار نفر می باشد ۳ نفر از اعضای هیات مدیره انجمن در مجمع عمومی عضویت خواهند داشت.

ب) شهرستان هایی که جمعیت آنها تا ششصدهزار نفر می باشد ۶ نفر از اعضای هیات مدیره انجمن در مجمع عمومی عضویت خواهند داشت.

ج) شهرستان هایی که جمعیت آنها تا نهصدهزار نفر می باشد ۹ نفر از اعضای هیات مدیره انجمن در مجمع عمومی عضویت خواهند داشت.

د) شهرستان هایی که جمعیت آنها تا دو میلیون نفر می باشد ۱۲ نفر از اعضای هیات مدیره انجمن در مجمع عمومی عضویت خواهند داشت.

ه) شهرستان هایی که جمعیت آنها بیش از دو میلیون نفر می باشد ۱۵ نفر از اعضای هیات مدیره انجمن در مجمع عمومی عضویت خواهند داشت.

* اعضای مجمع عمومی انجمن ملی متشکل است از نمایندگان انجمن‌های استانی به شرح ذیل:

الف) استان هایی که جمعیت آنها تا یک میلیون نفر باشد ۲ نفر از اعضای هیات مدیره انجمن در مجمع عمومی عضویت خواهند داشت.

ب) استان هایی که جمعیت آنها تا دو میلیون نفر می باشد ۴ نفر از اعضای هیات مدیره انجمن در مجمع عمومی عضویت خواهند داشت.

ج) استان هایی که جمعیت آنها تا سه میلیون نفر می باشد ۶ نفر از اعضای هیات مدیره انجمن در مجمع عمومی عضویت خواهند داشت.

د) استان هایی که جمعیت آنها بیش از سه میلیون نفر می باشد ۸ نفر از اعضای هیات مدیره انجمن در مجمع عمومی عضویت خواهند داشت.

ه) استان تهران ۱۵ نفر از اعضای هیات مدیره انجمن در مجمع عمومی عضویت خواهند داشت.

مجمع عمومی

با توجه به مفاد اساسنامه های مصوب مجمع عمومی در انجمن های استانی و ملی تشکیل می شود و انجمن شهرستانی فاقد مجمع عمومی بوده و براساس فراخوان هیات مدیره با توجه به تعداد اعضای حاضر در جلسه، نسبت به بررسی موضوع جلسه اقدام خواهد شد.

* اعضای مجمع عمومی انجمن استان متشکل است از نمایندگان انجمن‌های شهرستانی بوده که به شرح ذیل در مجمع عمومی استان حاضر خواهند شد:

الف) شهرستان هایی که جمعیت آنها تا سیصدهزار نفر می باشد ۳ نفر از اعضای هیات مدیره انجمن در مجمع عمومی عضویت خواهند داشت.

ب) شهرستان هایی که جمعیت آنها تا ششصدهزار نفر می باشد ۶ نفر از اعضای هیات مدیره انجمن در مجمع عمومی عضویت خواهند داشت.

ج) شهرستان هایی که جمعیت آنها تا نهصدهزار نفر می باشد ۹ نفر از اعضای هیات مدیره انجمن در مجمع عمومی عضویت خواهند داشت.

د) شهرستان هایی که جمعیت آنها تا دو میلیون نفر می باشد ۱۲ نفر از اعضای هیات مدیره انجمن در مجمع عمومی عضویت خواهند داشت.

ه) شهرستان هایی که جمعیت آنها بیش از دو میلیون نفر می باشد ۱۵ نفر از اعضای هیات مدیره انجمن در مجمع عمومی عضویت خواهند داشت.

* اعضای مجمع عمومی انجمن ملی متشکل است از نمایندگان انجمن‌های استانی به شرح ذیل:

الف) استان هایی که جمعیت آنها تا یک میلیون نفر باشد ۲ نفر از اعضای هیات مدیره انجمن در مجمع عمومی عضویت خواهند داشت.

ب) استان هایی که جمعیت آنها تا دو میلیون نفر می باشد ۴ نفر از اعضای هیات مدیره انجمن در مجمع عمومی عضویت خواهند داشت.

ج) استان هایی که جمعیت آنها تا سه میلیون نفر می باشد ۶ نفر از اعضای هیات مدیره انجمن در مجمع عمومی عضویت خواهند داشت.

د) استان هایی که جمعیت آنها بیش از سه میلیون نفر می باشد ۸ نفر از اعضای هیات مدیره انجمن در مجمع عمومی عضویت خواهند داشت.

ه) استان تهران ۱۵ نفر از اعضای هیات مدیره انجمن در مجمع عمومی عضویت خواهند داشت.

مصادیق حقوق مصرف‌کننده

انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان پس از تشکیل شدن بر اساس شرایط مندرج در اساسنامه موظفند نسبت به اجرای مصادیق برگرفته از قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان اقدام نمایند.

۱٫ حق مشارکت درتدوین استانداردها

۲٫ حق برخورداری از حمایت در قبال کالا و خدمات زیان آور

۳٫ حق برخورداری از حمایت در برابر رویه های فریب کارانه

۴٫ حق برخورداری از سلامتی، ایمنی و دریافت کالا و خدمات صحیح و سالم

۵٫ حق برخورداری از اطلاع رسانی صحیح و کامل نسبت به کالا و خدمات که مصرف می‌نمایند شامل: نوع، کیفیت، آگاهی‌های مقدم بر مصرف، تاریخ تولید و انقضای مصرف و قیمت

۶٫ حق برخورداری از بازار رقابتی و ضد انحصار

۷٫ حق لحاظ شدن تامین نیازهای اساسی در تصمیم گیری‌ها

۸٫ حق برخورداری از جبران خسارت های وارده ناشی از مصرف کالا و خدمات

۹٫ حق برخورداری از آموزش برای افزایش تخصص و مهارت در انتخاب کالاها و خدمات

۱۰٫ حق داشتن محیط زیست سالم

۱۱٫ حق داشتن تشکل برای پیگیری حقوق اولیه در مصرف کالا و خدمات

۱۲٫ حق برخورداری از خدمات بهینه فروش و پس از فروش

۱۳٫ سایر حقوق و مصادیقی که طبق قانون تعیین شده و یا در آینده توسط سازمان حمایت تعیین خواهد شد.

هیات مدیره

نحوه تعیین اعضای هیات مدیره و وظایف و اختیارات اعضای هیات مدیره در اساسنامه انجمن ها به شرح زیر می باشد:

 * اعضای هیات مدیره به روش انتخابی از بین اعضای انجمن برگزیده شده و تعداد اعضای هیات مدیره در سطح شهرستان به صورت زیر می باشد:

الف) اعضاء هیات مدیره انجمن در شهرستانهایی که تعداد اعضاء انجمن کمتر از ۱۰۰۰۰ نفر عضو باشد، مرکب از ۵ نفر عضو اصلی و ۲ نفر عضو علی‌البدل می‌باشد که از میان اعضای مجمع به روش انتخابی و با نظارت هیات نظارت شهرستان برای مدت سه سال انتخاب می‌شوند.


ب) اعضاء هیات مدیره انجمن در شهرستانهایی که تعداد اعضاء انجمن بیشتر از ۱۰۰۰۰ نفر باشد شامل ۷ نفر عضو اصلی و سه نفر عضو  علیالبدلخواهدبود.

*انجمن استانی دارای هیات مدیره‌ای مرکب از ۵ نفر عضو اصلی و ۲ نفر عضو علی‌البدل می‌باشد که از میان نمایندگان منتخب انجمن های  شهرستانی،بهروشانتخابیوباراینمایندگانمذکورو با نظارت هیات نظارت استان برای مدت سه سال انتخاب می‌شوند.

* انجمن ملی دارای هیات مدیره‌ای مرکب از ۵ نفر عضو اصلی و ۲ نفر عضو علی‌البدل می‌باشد که از میان نمایندگان منتخب انجمنهای استانی کشور، به روش انتخابی و با رای نمایندگان مذکور و با نظارت هیات نظارت ملی برای مدت سه سال انتخاب می‌شوند.

مقاله اصلی را در اینجا ببینید

درباره ی داکتاپ

همچنین ببینید

رژیم مدیترانه ای

رژیم غذایی مدیترانه ای

استفاده از میوها و سبزی‌ها ، غذاهای دریایی و گوشت سفید قانون طلایی رژیم غذایی …