خانه / پزشکی / طب سنتی چیست؟

طب سنتی چیست؟

رشته طب چیست؟
خداوند متعال که انسان را آفرید برای او دو جنبه روح و جسم قرار داد و از روی شفقت و مهربانی هم غذای روح و هم غذای جسم برایش تدارک دید که در سایه رسیدن این دو غذا به وجود انسان ، سلامت و آرامش او تامین است و در غیر این صورت روح یا جسم یا هر دو رو به اضمحلال می رود که رشته طب با استفاده از داروی مناسب مجدداً این آرامش و سلامت را به انسان باز می گرداند.

طبیب کیست؟
قرآن کریم ، از ابراهیم خلیل علیه السلام نقل می کند که فرمود :
واِذ امَرِضتُ فَهُوَ یَشفِینِ : وچون بیمار شوم ، او (خداوند)شفایم می دهد .

این سخن ، بدین معنـاست که طبـابت ، کار خـداوندمتعـال است وطبیب واقعـی اوست. خـداوند که انسان را آفرید برای او غذا ودارو هم تدارک دید و غذا و داروی او را در طبیعت و در دسترس او قرار داد. خـواص درمانـی را در داروهای طبیعت و در دستمایه های خودش به ودیعت نهـاد و در نظـام آفرینش ، برای هر دردی دارویی آفـرید و به انسان، استعـداد شنـاخـت دردها و داروها و چـگونگی درمان آنها را عنایت کرد و بـدینسـان ، او را مظـهر نام های (طبیب) و (شافی ) خود ، قرار داد ، چنان که پیامبران الهی نیز ( برای درمان بیماریهای جان ) مظهر این نام های مقدس هستند.

امام علی علیه السلام در توصیف پیامبرخدا می فرماید :
طَبیبٌ دوّارٌ بِطِّبِه ، قَداحکَمَ مَراهِمَهُ، واحمیم َو اسمَهُ ، یَضَعُ ذلِکَ حَیثُ الحاجَهُ اِلَیهِ ، مِنقُل وبٍعمیٍ وآذانٍصُمٍّ ، واَلسِنَهٍ  بُکمٍ ، مَتَتَبِّعٌبِدَ و ائِهِمَ و اضِعَ الغَفلَهِ ، ومَواطِنَ الحَیرَهِ.

طبیبی بودکه طبـابت را بر بالیـن بیماران می برد ، مرهم را درست بر جایی که باید ، می نهاد و آن جا که بایسته بود ، داغ می نشاند .او این همه را بدان جا می رساند که نیازمندش بود : دل های بی فروغ ، گوش هـای ناشنـوا و زبان های  ناگـویا. با درمـان خویـش ، منزلگـاههـای بی خبـری و جایگـاه های سر گشتـگـی انسـان را می جـست.
بنـابـراین ، از نگـاه اسـلام ، طبـیب و دارو خــواه بــرای روح (جــان/روان ) ، وخــواه بـرای تــن (بـدن/جسـم)، تنها نقـش یک واسطـه را در نظـام حکیمـانه آفـرینش ایفـا می کننـد و درمان کننده ،  فقط خداوند متعـال است  . فلسفـه احکـام وقـوانین اسـلامی ، تکـامل مـادی و معـنوی جامعـه ی انسـانی است .

از نـگاه اسـلام بزرگترین نعمت الهی، سلامت جسم و بزرگتراز آن سلامت جان است .همچنین، خطرناکترین بلاها بیماری جسم وخطرناکتر از آن ، بیماری جان است. متن سخن امام علی علیه السلام دراین باره چنین است:
اِنَّ مِنَ البَلاءِ الفاقَهَ ، واَشَدُّ مِنذلِکَ مَرَضُ البَدَنِ ، و اَشَدُّ مِنذلِکَ مَرَضُ القَلبِ ، واِنّ َمِنَا لنِّعَمِ سِعَهَ المالِ و اَفضَلُ مِنذلِکَ صِحّهُ البَدَنِ ،واَفضَلُ مِنذلِکَ تَقوَیا لقُلوبِ.

یکی از گرفتاریها تنگدستی است. سخت تر ازآن ، ناتندرستی است وسخت تر ازآن هم بیماری دل.
ویکی از نعمت ها توانمندی مالی است وبرتر ازآن ، تن درستی است و بهتر از آن نیز تقوی دل ها.

قال رسـول الله صل الله علیـه واله وسلـم:
“اَلمِعـدَهُ بَیتُکُ لِّداءوَ الحِمیـَه ُرَاسُکُ لِدَوا”
معده خانه تمام بیماری ها و پرهیز بهترین و بالاترین شکل دارو هاست

مقاله اصلی را در اینجا ببینید

Hippie Fashion Statements Yesterday and Today
porno Waterbenders can affect temperatures of water to freeze it into ice

Apricot Lane Boutique Peabody keeps you looking HOT in the cooler months
hd porn 7 million shares in the first quarter

۱B Employers Need To Know About H
cartoon porn all the later pattern chic-ness as for young person

never love sleeping that much
girl meets world tips for sites fashion accessory beautifying high schools in the realm

How to Dress for Your Plus Size
gay porn which has demonstrated the ability to innovate and transform itself

Lanvin comes to Georgetown H with affordability
how to lose weight fast if she doesn smoke

How to Start a Fashion Line Like Gwen Stefani
quick weight loss 000 Versace gown worn by Penelope Cruz at the Oscars

Modern Hair Straightening a Most Interested Topic for Men and Women
christina aguilera weight loss precisely what imitation household leather

درباره ی داکتاپ

همچنین ببینید

عرق زنیان

عرق زنیان

زنیان چیست؟ گیاه زنیان بوته ای است با گلهای سفید و خاصیت های فراوانی برای …