خانه / تغذیه / مقایسه اثر کاپتوپریل و انالاپریل بر ترمیم زخم ، در رتهای دیابتی نوع ۱ با گروه شاهد

مقایسه اثر کاپتوپریل و انالاپریل بر ترمیم زخم ، در رتهای دیابتی نوع ۱ با گروه شاهد

دکتر زین العابدین بهدادی پور Ph.D ،   دکتر منصور شهپریانپور MD  ، دکتر رضا فتوحی MD  ، دکتر پژمان امینی MD
مقدمه :

کاپتوپریل یک داروی مهار کننده آنزیم مبدل آنژیوتانسین است که در زمان پرفشاری خون و نارسایی قلبی استفاده می شود ، از رگزایی در رتها جلوگیری می کند ، همچنین از پیشروی تومور در رتها جلوگیری می کند و باعث پسرفت سارکوم کاپوزی می شود. از آنجائیکه رگزایی ، عامل اصلی ترمیم زخم است ، این فرضیه به ذهن می رسد که کاپتوپریل باعث اختلال درترمیم زخم شود، بخصوص در بیماران دیابتی که خود با مشکل ترمیم زخم دست به گریبان هستند . هدف از انجام این تحقیق تعیین اثر کاپتوپریل و انالاپریل بر بهبود زخم دیابتی در رتهای دیابتی شده تیپ I .
مواد و روشها :

۳۶رات بصورت تصادفی انتخاب و بوسیله تزریق داخل صفاقی آمپول استریتوزوسین با دوز ۶۰mg/kg دیابتی شدند . پس از سه هفته بر روی پوست پشت ستون مهره رتها زخم ۱ سانتی متری با شرایط استریل ایجاد شد . سپس راتها را به سه گروه ۱۲ عددی تقسیم کرده به گروه اول روزانه گاواز داروی کاپتوپریل و گروه دوم روزانه گاواز انالاپریل انجام شد ویک گروه هم بعنوان کنترل تعیین گردید . در روزهای ۲و۴و۶ پس از ایجاد زخم هر روز دو رات جهت بررسی میکروسکوپی و دو رات جهت بررسی ماکروسکوپی ( گروس ) انتخاب و پس از کشتن راتهای گروه میکروسکوپی از زخمشان نمونه برداری و اسلاید تهیه گردید و جهت بررسی ماکروسکوپی ترمیم زخم از دورات دیگر استفاده شد .در روش بررسی میکروسکوپی طبق کرایتریای Tsuboi & Rifkin جهت بهبود زخم Score مربوطه تعیین گردید .
یافته ها :

نمونه های اسلاید بافت شناسی بر اساس ۴ فاکتور ، امتیاز بندی شدند : تعداد عروق ، تجمع کلاژن ، اپیتلیزاسیون مجدد و ارتشاح فیبروبلاست . امتیاز ها در روزهای ۲، ۶،۴ همچنین بصورت کلی مقایسه شدند ونیز مقایسه میانگین زمان بهبودی ماکروسکوپی بین گروههاصورت گرفت ولی بین گروه کاپتوپریل و سایر گروهها تفاوت معنی داری دیده نشد .

نتیجه گیری :

علیرغم اندکی تداخل در روند ترمیم زخم در گروه کاپتوپریل ، اثر معنی داری بین گروهها دیده نشد و در این زمینه مطالعات گسترده تر و جامع تری مورد نیاز است .
مقاله اصلی را در اینجا ببینید

درباره ی داکتاپ

همچنین ببینید

رژیم مدیترانه ای

رژیم غذایی مدیترانه ای

استفاده از میوها و سبزی‌ها ، غذاهای دریایی و گوشت سفید قانون طلایی رژیم غذایی …