خانه / تغذیه / Namalwa,Daudi و Rajiبررسی سیتوژنتیکی دودمانهای سلولی لنفومای بورکیت

Namalwa,Daudi و Rajiبررسی سیتوژنتیکی دودمانهای سلولی لنفومای بورکیت


هدف:

از زمان توصیف کروموزوم فیلادلفیا در CML ارتباط بین ناهنجاریهای عددی و ساختمانی کروموزوم ها با بعضی از بدخیمی های خاص مورد توجه قرار گرفت. ولی در خصوص ناهنجاریهای کروموزومی دودمانهای سلولی لنفوما و میزان ناهمگونی (Heterogenecity) مشاهده شده در کاریوتایپ و جمعیتهای مختلف این سلول ها اطلاعات جامعی در دست نیست. هدف از انجام این مطالعه بررسی سیتوژنتیکی دودمانهای سلولی لنفومای بورکیت Daudi، Namalwa و Raji بوده است.


روش ها:

سلول ها در محیط کشت RPMI 1640 که به آن %۱۰ سرم گوساله (FBS) افزوده شده بود کشت داده شدند. کشت این سلول ها هر ۳ تا ۴ روز توسط افزودن %۲۵ از سلول های یک فلاسک به فلاسک جدید تجدید می گردید و سپس سلول ها با سانتریفوژ کردن جمع آوری می شدند. این جمع آوری برای سلول های Daudi و Raji بعد از ۲-۳ روز و برای Namalwa بعد از ۴ روز انجام می گرفت. سلول های جمع آوری شده با محلول هیپوتونیک و بعد از آن با محلول فیکساتیو تیمار و سپس از این سلول ها لامهای سیتوژنتیک تهیه می گردید. بعد کروموزم های روی لامها با تریپسین تیمار می شدند و لامها توسط رنگ لیشمن رنگ آمیزی نواری می گردید. نهایتا ناهنجاریهای کروموزمی مشاهده شده در این لامها بر اساس دستورالعمل ISCN-1995 گزارش گردید.


نتایج:

آنالیز کروموزم ها با موفقیت روی تمام کشتهای هر سه دودمان سلولی انجام گرفت آنالیز کلی سلول ها نشان داد که در خصوص Daudi و Raji تعداد کروموزم های اکثر سلول ها ۴۶ بود ولی معدل این عدد برای Namalwa 45 عدد بود. متداولترین ناهنجاریهای کروموزمی در سلول های مورد مطالعه، جابجایی بین کروموزم ها ۸ و ۱۴ با محل شکست کلاسیک (q24; q32) بود ولی در هر حال تعداد زیادی ناهنجاریهای کروموزمی دیگر نیز شناسایی شدند که مهمترین آنها اضافه شدن قطعاتی به q35 کروموزم ۴ )در خصوص (Raji و یک HSR متصل به بازوی بلند (q) یکی از کروموزم های ۱ (Namalwa) را می توان نام برد.


نتیجه گیری:

تغییرات کروموزمی اختصاصی و غیر تصادفی در دودمانهای سلولی لنفوم بورکیت در گذشته گزارش شده اند نتایج ما تعدادی از این ناهنجاریهای بخوبی شناسایی شده را به همراه نتایج جدیدی چه در بعد ناهنجاریهای عددی و چه در بعد ناهنجاریهای ساختمانی بدست آورده است. شناسایی این ناهنجاریهای کروموزمی می تواند اهمیت زیادی در درک از بیماری و پیشرفت آن بدست بدهد.


دکتر منصور صالحی  ,دکتر رسول صالحی ,  دکتر زین العابدین بهدادی پور
 مجله دانشکده پزشکی اصفهان پاییز ۱۳۸۴; ۲۳(۷۸):۴۹-۵۶٫

مقاله اصلی را در اینجا ببینید

درباره ی داکتاپ

همچنین ببینید

رژیم مدیترانه ای

رژیم غذایی مدیترانه ای

استفاده از میوها و سبزی‌ها ، غذاهای دریایی و گوشت سفید قانون طلایی رژیم غذایی …