prp

روش پلاسمای غنی از پلاکت یا prp” پیوند مو “

این روش به طور مختصر به prpمعروف است .روشی است به منظور افزایش در بهبودی و رشد موها پس از انجام جراحی پیوند مو به کار می رود .چنانکه می دانیم پلاکت ها در کنار گلوبولهای قرمز و سفید از اجزای بیولوژیک خون می باشند.در هنگام آسیب و پارگی عروق خونی و خونریزی فعال شده و سریعا در محل مورد نظر با ایجاد لخته جریان خونریزی را متوقف می نماید . از طرف دیگر همین پلاکت ها بیش از یک عامل در خط مقدم پاسخ به آسیب های خونریزی دهنده بوده و به عنوان انبار بیوشیمیایی از تنظیم کننده محرک مولکولها و یا فاکتورهای رشد می باشند. در فرایند بهبودی و ترمیم زخم در بافت ها به خوبی وارد شده و سبب افزایش سرعت ترمیم بافت می شوند.در روش prpما به طور مصنوعی تعداد پلاکت ها را در حجم بخصوص افزایش داده و آن را تغلیظ می نماییم یعنی پلاسمای خون که شامل غلظت چند برابر پلاکت نسبت به غلظت آن به طور طبیعی می باشد.

prpاوتولوگ است یعنی از بدن خود شخص مشتق می شود و آن شبیه به وقتی است که بیمار خون خود را قبل از عمل اهدا می کند تا در بانک خون برای عمل ذخیره شده و در  هنگام جراحی در صورت نیاز بکار رود . به علت خودی بودن پلاکت ،ایمنی بدن علیه خود وارد عمل نمیشود،  به عبارتی یکی از مزایای prpخنثی بودن نسبت به تحریک واکنش های ایمینولوژیک بدن است .

Prp: چگونه تهیه می شود ؟ prpمشتق از خون خود بیمار است.

۱-      از بیمار خون تهیه می شود

۲-      لوله حاوی خون بیمار در داخل سانتریفیوژ گذاشته شده و پس از مدت زمان مشخص که می تواند بین ۵ – ۱۰ دقیقه باشد سلولهای خونی ته نشین شده و پلاسما با پلاکت تغلیظ شده در سطح قرار می گیرد .

۳-      این پلاسما به داخل سرنگ کشیده می شود.

۴-      پس از اضافه کردن یک کیت فعال کننده فاکتورهای رشد با گان و یا نیدل با تزریق های مکرر به محل مورد نظر تزریق می شود .

۵-      عوارض جانبی گزارش شده تاکنون کم و قابل اغماض می باشد .

کاربردهای متعدد prp:

امروزه این روش در طب ورزشی جهت بهبود آسیب های عضلانی اسکلتی در ورزشکاران حرفه ای همچنین ارتوپدی – جراحی ها ی دهان و دندان ، سایر جراحی ها جهت ترمیم زخم ، در جوانسازی پوست و جراحی های زیبایی کاربرد دارد. در پیوند مو prpکاربرد بالقوه داردکه سبب پیشبرد بهبود زخم و رشد بهتر مو پس از عمل پیوند موی طبیعی میگردد، محوریت با سه عملکرد زیر می باشد :

۱-      جهت حفظ و افزایش حیات فولیکولهای مو در حین و پس از عمل پیوند مو

از زمانی که فولیکول مو از ناحیه بانک مو و پشت سر برداشته شده تا زمان کاشته شدن در محل گیرنده امکان آسیب دیدن آن به دلایل زیر وجود دارد :

–          کم آبی فولیکول های برداشت شده

–          اشکال در تغذیه و اکسیژن رسانی موهای برداشته شده

–          تغییرات دما و اسیدی محیط فولیکول

–          آسیب به وضعیت خون رسانی در زمانی که فولیکولهای مو برداشته شده و به محل کاشت، پیوند می شود نیاز به بازسازی خون رسانی دارد .

با توجه به موارد مذکور یک فرایند مشترک جهت زنده نگاه داشتن و حفظ حیات و بقای فولبکولهای برداشت شده در مدت زمان برداشت  و انتقال مو از پشت سر به محل گیرنده نگهداری آنها در یک محلول مناسب به لحاظ دما ، تعادل شیمیایی و تغذیه ضروری می باشد تا این محیط بتواند پیازها یا فولیکولهای مو را تا زمان کاشت حفاظت نماید . برخی از بررسی های اخیر بیانگر افزودن prpبه محیط نگهداری این فولیکولها جهت افزایش زمان زنده بودن فولیکولها میباشد .

۲ – برای پیشبرد افزایش ترمیم و بهبودی بافتی پس از آسیب های جراحی پیوند مو:

فاکتورهای رشد ذخیره شده در پلاکت ها آزاد شده و سبب تسریع بهبود زخم می شوند .

فاکتورهای رشد اختصاصی مثل PDGFجهت بهبود زخم ناشی از جراحی در بیماران بستری توسط جراحان به کار برده می شده است . کاربرد  prpو پلاکتهای حاوی فاکتورهای رشد در جراحی سرپائی عمل پیوند مو سبب پیشبرد بهبود زخم و کاهش تشکیل اسکار زخم در عمل futشده و از طرفی باعث ماکزیمم رشد مو در فولیکولهای کاشته شده می گردد.

یکی دیگر از کاربردهای این روش تزریق ژل prpبه داخل زخم عمل futدر هنگام بستن زخم است . البته این گزارشات به شکل موردی انجام و گزارش شده و هنوز توسط تحقیقات بالینی فراوان تائید نشده است . از طرفی سازمان غذا و داروی امریکا ( FDA) مجوز کاربرد prpرا به طور اختصاصی در پیوند مو با ادعاهای مبالغه آمیز اثر بخشی قاطع و ایمنی کامل صادر نکرده است .

از طرف دیگر برخی از پژوهشگران معتقدند که prpبه طور معمول در عمل پیوند مو برای بهبود زخم نیاز به محور و تائیدFDAندارد .

۳ –دوباره احیاء شدن فولیکولهای موهای در فاز استراحت

تعدادی از مطالعات انجام شده درباره ی اثرات PRPبر فولبکولهای موی در حال خواب نشان می دهد در افرادی که عمل پیوند مو انجام نشده ، فاکتورهای رشد و پلاکت می تواند فولیکول های موی خواب یا در حال استراحت را تقویت نموده و باعث ایجاد موهای جدید و ضخیم شود . این مطالعات نشان میدهد PRPبه کار برده شده در پشت سر به منظور بهبود محل آسیب دیده سبب افزایش مو در این ناحیه شده است . افزایش رشد مو پس از ۳ تا ۴ ماه بعد از انجام PRPگزارش شده است .

این کاربرد PRPهنوز به شکل تجربه حمایت می شود و نیاز به مطالعات بیشتر دارد .

روش پلاسمای غنی از پلاکت یا prp” پیوند مو “

این روش به طور مختصر به prpمعروف است .روشی است به منظور افزایش در بهبودی و رشد موها پس از انجام جراحی پیوند مو به کار می رود .چنانکه می دانیم پلاکت ها در کنار گلوبولهای قرمز و سفید از اجزای بیولوژیک خون می باشند.در هنگام آسیب و پارگی عروق خونی و خونریزی فعال شده و سریعا در محل مورد نظر با ایجاد لخته جریان خونریزی را متوقف می نماید . از طرف دیگر همین پلاکت ها بیش از یک عامل در خط مقدم پاسخ به آسیب های خونریزی دهنده بوده و به عنوان انبار بیوشیمیایی از تنظیم کننده محرک مولکولها و یا فاکتورهای رشد می باشند. در فرایند بهبودی و ترمیم زخم در بافت ها به خوبی وارد شده و سبب افزایش سرعت ترمیم بافت می شوند.در روش prpما به طور مصنوعی تعداد پلاکت ها را در حجم بخصوص افزایش داده و آن را تغلیظ می نماییم یعنی پلاسمای خون که شامل غلظت چند برابر پلاکت نسبت به غلظت آن به طور طبیعی می باشد.

prpاوتولوگ است یعنی از بدن خود شخص مشتق می شود و آن شبیه به وقتی است که بیمار خون خود را قبل از عمل اهدا می کند تا در بانک خون برای عمل ذخیره شده و در  هنگام جراحی در صورت نیاز بکار رود . به علت خودی بودن پلاکت ،ایمنی بدن علیه خود وارد عمل نمیشود،  به عبارتی یکی از مزایای prpخنثی بودن نسبت به تحریک واکنش های ایمینولوژیک بدن است .

Prp: چگونه تهیه می شود ؟ prpمشتق از خون خود بیمار است.

۱-      از بیمار خون تهیه می شود

۲-      لوله حاوی خون بیمار در داخل سانتریفیوژ گذاشته شده و پس از مدت زمان مشخص که می تواند بین ۵ – ۱۰ دقیقه باشد سلولهای خونی ته نشین شده و پلاسما با پلاکت تغلیظ شده در سطح قرار می گیرد .

۳-      این پلاسما به داخل سرنگ کشیده می شود.

۴-      پس از اضافه کردن یک کیت فعال کننده فاکتورهای رشد با گان و یا نیدل با تزریق های مکرر به محل مورد نظر تزریق می شود .

۵-      عوارض جانبی گزارش شده تاکنون کم و قابل اغماض می باشد .

کاربردهای متعدد prp:

امروزه این روش در طب ورزشی جهت بهبود آسیب های عضلانی اسکلتی در ورزشکاران حرفه ای همچنین ارتوپدی – جراحی ها ی دهان و دندان ، سایر جراحی ها جهت ترمیم زخم ، در جوانسازی پوست و جراحی های زیبایی کاربرد دارد. در پیوند مو prpکاربرد بالقوه داردکه سبب پیشبرد بهبود زخم و رشد بهتر مو پس از عمل پیوند موی طبیعی میگردد، محوریت با سه عملکرد زیر می باشد :

۱-      جهت حفظ و افزایش حیات فولیکولهای مو در حین و پس از عمل پیوند مو

از زمانی که فولیکول مو از ناحیه بانک مو و پشت سر برداشته شده تا زمان کاشته شدن در محل گیرنده امکان آسیب دیدن آن به دلایل زیر وجود دارد :

–          کم آبی فولیکول های برداشت شده

–          اشکال در تغذیه و اکسیژن رسانی موهای برداشته شده

–          تغییرات دما و اسیدی محیط فولیکول

–          آسیب به وضعیت خون رسانی در زمانی که فولیکولهای مو برداشته شده و به محل کاشت، پیوند می شود نیاز به بازسازی خون رسانی دارد .

با توجه به موارد مذکور یک فرایند مشترک جهت زنده نگاه داشتن و حفظ حیات و بقای فولبکولهای برداشت شده در مدت زمان برداشت  و انتقال مو از پشت سر به محل گیرنده نگهداری آنها در یک محلول مناسب به لحاظ دما ، تعادل شیمیایی و تغذیه ضروری می باشد تا این محیط بتواند پیازها یا فولیکولهای مو را تا زمان کاشت حفاظت نماید . برخی از بررسی های اخیر بیانگر افزودن prpبه محیط نگهداری این فولیکولها جهت افزایش زمان زنده بودن فولیکولها میباشد .

۲ – برای پیشبرد افزایش ترمیم و بهبودی بافتی پس از آسیب های جراحی پیوند مو:

فاکتورهای رشد ذخیره شده در پلاکت ها آزاد شده و سبب تسریع بهبود زخم می شوند .

فاکتورهای رشد اختصاصی مثل PDGFجهت بهبود زخم ناشی از جراحی در بیماران بستری توسط جراحان به کار برده می شده است . کاربرد  prpو پلاکتهای حاوی فاکتورهای رشد در جراحی سرپائی عمل پیوند مو سبب پیشبرد بهبود زخم و کاهش تشکیل اسکار زخم در عمل futشده و از طرفی باعث ماکزیمم رشد مو در فولیکولهای کاشته شده می گردد.

یکی دیگر از کاربردهای این روش تزریق ژل prpبه داخل زخم عمل futدر هنگام بستن زخم است . البته این گزارشات به شکل موردی انجام و گزارش شده و هنوز توسط تحقیقات بالینی فراوان تائید نشده است . از طرفی سازمان غذا و داروی امریکا ( FDA) مجوز کاربرد prpرا به طور اختصاصی در پیوند مو با ادعاهای مبالغه آمیز اثر بخشی قاطع و ایمنی کامل صادر نکرده است .

از طرف دیگر برخی از پژوهشگران معتقدند که prpبه طور معمول در عمل پیوند مو برای بهبود زخم نیاز به محور و تائیدFDAندارد .

۳ –دوباره احیاء شدن فولیکولهای موهای در فاز استراحت

تعدادی از مطالعات انجام شده درباره ی اثرات PRPبر فولبکولهای موی در حال خواب نشان می دهد در افرادی که عمل پیوند مو انجام نشده ، فاکتورهای رشد و پلاکت می تواند فولیکول های موی خواب یا در حال استراحت را تقویت نموده و باعث ایجاد موهای جدید و ضخیم شود . این مطالعات نشان میدهد PRPبه کار برده شده در پشت سر به منظور بهبود محل آسیب دیده سبب افزایش مو در این ناحیه شده است . افزایش رشد مو پس از ۳ تا ۴ ماه بعد از انجام PRPگزارش شده است .

این کاربرد PRPهنوز به شکل تجربه حمایت می شود و نیاز به مطالعات بیشتر دارد .

مقاله اصلی را در اینجا ببینید

درباره ی داکتاپ

همچنین ببینید

تعرفه خدمات زیبایی

تعرفه خدمات زیبایی را طبق تعرفه های معمول در ادامه می بینید، گستره خدمات زیبایی …